استفاده قطری‌ها از میزبانی جام جهانی برای تبلیغ حجاب!


بلیغ حجاب در قطر به توریست‌های اروپایی! قطری‌ها از میزبانی جام جهانی برای تبلیغ حجاب و گرایش به اسلام در بین طرفداران تیم‌های مختلف استفاده می‌کنند.

گزارشی از استفاده قطری‌ها از میزبانی جام جهانی برای تبلیغ حجاب را در این ویدیو مشاهده کنید.