با دلیل بگید حق با کدامیک است؟ / تست هوش


به تصویر زیر توجه کنید؛ با دلیل بگید حق با کدامیک است؟

پاسخ💡

حق با فروشنده است✅
زیرا ارتفاع شیشه های نوشیدنی داخل جعبه بلند تر نوشیدنی بیرون جعبه است که احتمالاً چیزی زیر آن قرار دارد.