بررسی مکمل هیدروکسی متیل بوتیرات

هیدروکسی متیل بوتیرات از اسید آمینه لوسین حاصل می شود و بیان شده که باعث افزایش قدرت و توده عضلانی همراه با تمرینات قدرتی می شود. SALTER 2000 نیز بیان کرده که باعث بهبود دوره ریکاوری نیز می گردد.از HMB به عنوان یک عامل آنتی کاتابولیک نام برده می شود که باعث کاهش پروتئولیز و آسیب های عضلانی پس از تمرینات با شدت بالا می شود.علاقه مندی به مکمل سازی HMB از مطالعات حیوانی آغاز گردید.
اما برای اولین بار از حدود سال های 1990 در فروشگاه های ورزشی عرضه گردید. به طوری که در سال 1998 بیش از 50 میلیون دلار در آمریکا فروش داشت. مطالعات مختلفی به بررسی مصرف این مکمل و تمرینات قدرتی پرداخته اند. نتایج این تحقیقات نشان داده است که مکمل سازی HMB باعث بهبود پاسخ به تمرینات قدرتی به دلیل کاهش تجزیه پروتئین یا آسیب های عضلانی می شود.هر چند برخی مطالعات نیز عدم تاثیر آن را مشاهده کرده اند.

بر طبق تحقیقات صورت گرفته در خصوص این مکمل، دوز مصرفی 5/2 تا 3 گرم در روز را برای اثر بخشی پیشنهاد می کنند.همچنین عمده تحقیقات در دامنه 1 تا 8 هفته ای مصرف آن را مورد بررسی قرار داده اند که مصرف تا 6 گرم آن را نیز بی خطر بیان کرده اند.

hmbبررسی مطالعات انجام شده این تئوری را در مورد مصرف HMB بیان می کند:

مکمل سازی در مراحل اولیه تمرینات قدرتی یا در مورد افراد بی تمرینی که سابقه تمرینات قدرتی نداشته اند، موثر واقع می شود. زمانی که سازگاری های تمرینی اتفاق می افتد، مکمل سازی نمی تواند مزیت بیشتری را فراهم کند.
 این مطلب یا توجه به اثرات مکمل سازی در افراد تازه کار و بی تمرین نسبت به افراد تمرین کرده در تمرینات مقاومتی، و مشاهده اثرات مکمل سازی در دوره های کوتاه زمانی 2 تا 4 هفته ای نسبت به دوره های طولانی تر تایید شده است. اخیراً موضوع ترکیب کراتین با HMB نیز مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیقات نشان داده است که اثرات ترکیب این دو مکمل اثرات بیشتری در کسب قدرت و توده بدنی می گذارد.

hmb

hmb1

DONNA 2007 به بررسی اثر دریافت HMB و  HMB+Cهمراه با تمرینات قدرتی در ورزشکاران حرفه ای راگبی پرداخت.عدم تاثیر اید دو مکمل را بر قدرت و استقامت آزمودنی ها بیان کرد.JACOB 2009 به بررسی بهترین زمان دریافت  HMBاین مکمل پرداخت. او تفاوت معنی داری بین زمان های مختلف دریافت مکمل مشاهده نکرد.تنها بیان کرد که مصرف مکمل قبل از تمرینات سطح لاکتات دهیدروژناز را پایین می آورد.کتاب بدنسازی بدون وزنه


دیدگاهتان را بنویسید