به جای علامت سوال چه عددی قرار میگیرد؟! / تست ریاضی


به جای علامت سوال چه عددی قرار میگیرد؟!

پاسخ💡

🔸هر بستنی آلبالویی🍒= ۹
🔹هر بستنی شکلاتی🍫= ۸
🔸هر بستنی بلوبری🫐= ۱۰
🔹اولویت ضرب بر جمع

۹+۹+۹=۲۷
(۹×۹)+۸=۸۹
(۸×۱۰)+۸=۸۸
۹+((۲×۸)×(۲×۱۰))= ۳۲۹