جوک خنده دار احساس پولداری!


‏بیشترین زمانی که تو زندگیم احساس پولداری کردم

همون موقعی بود که یه سکه از تو جیبم افتاد بین صندلی تاکسی و حال نداشتم برش دارم و گفتم فدا سرت 😎💪