راهبرد ملی ورزش جوانان | Health.gov


استراتژی ملی ورزش جوانان (NYSS) یک منبع ضروری برای سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان کلیدی در ورزش جوانان است. هدف آن متحد کردن فرهنگ ورزش جوانان ایالات متحده حول یک دیدگاه مشترک است: اینکه روزی، همه جوانان فرصت، انگیزه و دسترسی به ورزش را خواهند داشت.