ردیابی غذا به انصار کمک کرد تا ۱۴ سنگ را از دست بدهدردیابی غذا به انصار کمک کرد تا 14 سنگ را از دست بدهد

اضافه وزن انصار را از روابط معنادار و سالم بودن باز می داشت. ببینید MyFitnessPal چگونه به او در کاهش وزن ۲۰۰ پوندی کمک کرد.

پست ردیابی غذا به انصار کمک کرد تا ۱۴ سنگ را از دست بدهد اولین بار در بلاگ MyFitnessPal پدیدار شد.