شربت اشتها آور کودک، دروغ یا حقیقت؟

راههای زیادی را امتحان کردم و بنا به گفته متخصصین از ترفندهای افزایش اشتهای کودکان و از انواع شربت افزایش اشتها کودکان استفاده کردم، اما باز هم فکر می کردم که فرزندم به اندازه کافی قوی نیست.

انقدر استرس داشتم که گاها بدون توجه به نام انواع شربت اشتها برای کودکان، دو نوع از آنها را همزمان به کودک بی زبانم می خوراندم و فکر می کردم که حق مادری را به جا میاورم.

یک زمان به خود آمدم که داشتم شیشه های خالی شربت اشتها آور برای کودکان را دور می انداختم. وقتی توجه کردم دیدم که قریب به 9 نمونه از بهترین شربت اشتها آور برای کودکان را به زعم خودم به کودک دلبندم خورانده بودم، بدون اینکه توجه کنم این داروهای افزایش اشتها در کودکان می تواند چه تاثیرات منفی بر جسم کودکم باقی می گذارد.

دیدگاهتان را بنویسید