عوارض داروهای ضد افسردگی چه می‌باشد؟

داروهای ضد افسردگی سه حلقه‌ای مانند ایمی‌پرامین (توفرانیل)، نورتریپتیلین (پاملور)، آمیتریپتیلین، دوکسپین و دسیپرامین (نورپرامین) عوارض جانبی بیشتری نسبت به داروهای ضد افسردگی جدید دارند.

این داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای به طور کلی تجویز نمی‌شوند، مگر اینکه در ابتدا داروهای ضد افسردگی دیگری را دکتر برای شما تجویز کرده باشد و به نتیجه نرسیده باشید.

پزشک شما ممکن است ترکیب دو داروی ضد افسردگی را توصیه کند. به طور کلی برای استفاده از داروهای ضد افسردگی ابتدا باید با پزشک روانشناس مناسب مشورت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید