چاقی و ناباروریدکتر کیران روکادیکار، پزشک چاقی و مشاور چاقی، در مورد اینکه چگونه مسائل مربوط به وزن می تواند منجر به ناباروری شود صحبت می کند.