چرا لخته های خون تشکیل می شوند؟چرا لخته های خون تشکیل می شوند؟
سارا ایکس
چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۱/۱۹ – ۱۷:۴۲

زمینه
سفید

نوع پیامک
توصیفی

توضیحات فراخوان

لخته های خون به طور طبیعی در محل آسیب ایجاد می شود تا از خونریزی جلوگیری شود. آسیب به سیاهرگ باعث می شود که عوامل خاصی در خون باعث تحریک فعالیت شوند آنزیم ترومبین؛ فعال

تم نماد تماس
آبی

آدرس را نشان نده
خاموش کردن