۰۲.۱۰.۲۰۱۸ – یک مرد کارولینای شمالی در اثر عفونت ناشی از طوفان، هفته‌ها پس از طوفان جان خود را از دست داد. اینجا چرا


همه عناوین

یک مرد کارولینای شمالی هفته‌ها پس از طوفان بر اثر عفونت ناشی از طوفان جان باخت. اینجا چرا

هر عکس

خطرات سلامتی ناشی از سیل

عنوان قابل کلیک

نمایش تصویر

دنبال نکنید

همه موارد

یک مرد کارولینای شمالی هفته‌ها پس از طوفان بر اثر عفونت ناشی از طوفان جان باخت. اینجا چرا

مسیر سئو

hl-سیل-آب-سرایت

ابرو

وضعیت پوست

تبلیغات گسترده